خانواده شاد

تشبیهات دلـــــی

نویسنده:
خوب حرف زدن هم مهارت است. بار و وزن كلمه‌ها و حروف و آواهاست كه زیبایشان می‌كند. كاری می‌كند سریع به دل بنشینند. وگرنه خودشان كه چیزی ندارند...
خوب حرف زدن هم مهارت است. بار و وزن كلمه‌ها و حروف و آواهاست كه زیبایشان می‌كند. كاری می‌كند سریع به دل بنشینند. وگرنه خودشان كه چیزی ندارند. یك مشت حرف و آوا كنار هم جمع شده‌اند، می‌توانند یك جمله‌ی بی‌حس و بی‌معنی و باری به هر جهت باشند. گاهی هم می‌توانند معنای یك مثنوی هفتاد من را داشته باشند. فقط كافی است مهارت خوب حرف زدن را بلد باشید. دیگر همه‌ی حرف‌هایتان كار خودش را می‌كند. درست می‌نشیند به هدف. به آن‌جا كه باید برسد. دست گیرنده‌ی مهر و محبت. فقط كافی است مهارت سخن گفتن را بلد باشید و جمله‌هایتان را دلی كنید. سخنی كه از دل برآید چاره‌ای هم ندارد كه به دل بنشیند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code